Za pobyt dítěte v mateřské škole platí zákonní zástupci dítěte poplatek. Výši úplaty stanoví ředitelka školy ve směrnici, která je zveřejněna na přístupném místě, je vyvěšena v šatně dětí.

Výše úplaty je stanovena na částku 200,- Kč.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

Na základě žádosti ředitelka školy formou individuálního rozhodnutí od úplaty osvobodí

  • zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,
  • fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže a přede dnem splatnosti úplaty podá ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

Úhrada příspěvku na neinvestiční náklady, tj. školkovného se provádí bezhotovostní inkasní platbou, vždy mezi 10. – 20. dnem na probíhající měsíc.

Oficiální podobu najdete ve složce "DOKUMENTY MATEŘSKÉ ŠKOLY".